Jamileh Kharrazi

Jamileh Kharrazi, Pioneer women of the world

Advertisements

منصوره پيرنيا: دختران ايران، سالار زنان جهان

جميله خرازی: پشتيبانان هنر و انسانيت

ليدی جميله خرازی، موسس ومديرعامل بنياد توس٬ پشتيبان هنر و فرهنگ، و مدافع حقوق بشرسرمايه داری موفق است. وی بالرين وخواننده كلاسيك است و برنامه های  مختلفى در اروپا٬آمريكا و خاورميانه به روی صحنه آورده است و درزمينه تجارت در شركت ها و تراست های متعددی ايجاد كرده است و با شركت های زيادی به سمت مشاور فعاليت دارد. ليدی خرازی سال ها در رياست بيناد جميل خرازی به فعاليت های در آسيا و خاورميانه درزمينه كمك رسانى به كودكان آسيب ديده در جنگ و يا هنرمندانی كه بر اثركهولت احتياج به پرداخت هزينه ای پزشكی داشته و يا برای توليد آثارشان به اين بنياد مراجعه می كنند كمک می كند و تكفل مالی هزينه های تحصيلى تعدادی از دانشجويان آسيايى و آفريقايى را در دانشگاه های غربى به عهده گرفته است.

Pioneer women of the world: Lady Jamileh Kharrazi

 

 

ليدی خرازی به عنوان نماينده و فرستاده دانشگاه هاروارد (Harvard University) درخاورميانه فعاليت داشته وی از اعضای شورای بين المللى وحامى رئيس مدرسه هاريس در دانشگاه شيكاگو (Harris School of Public Policy – University of Chicago) و از اعضای تصميم گيرنده انستيتو باک (The Buck Institute) در سانفرانسيسكو می باشد. جميله خرازی مدارک تحصيلی خود را در زمينه عضويت و وابستگی جوايز و افتخارات هنر٬ معماری و مديريت بازرگانی بدست آورده است. اركستر فيلارمونيک جديد لندن، و فرانسه، كانون حمايت و بازپروری خيريه ای از كودكان آشفته و نابسامان، عضو شورای بين المللی دين، دانشكده هريس و دانشگاه شيكاگو، عضو شورای بين المللی رياست دانشگاه ومدرسه دولتی جان اف كندی و دانشگاه هاروارد، عضو دانشگاه هاروارد درخاورميانه و كمک هزينه تحصيلی برای دانش آموزان فارغ التحصيل هاروارد (لبنان)  هنرمندان بدون مرز و حامی دانش آموزان فارغ التحصيل جهان سوم در رشته های علمی و علوم انسانی در برخی از دانشگاه های برتر غرب، حامی درمان پزشكی به نيازمندان در صورت لزوم، موسس، مدرسه هنر و فرهنگ در United Kingdom امانت دار هيئت مديره ايران داس، موسس، سازمان فرهنگ عامه ملی ايران(به درخواست شاه ايران) عضو شورای مشورتی باک، و موسسه تحقيقات باک در پيری(CA ،Novato) است.

ليدی خرازی، در سال های اخير از طريق هنر و فرهنگ برای ايجاد و درک تفاهم بيشتر ميان ” شرق و غرب ” سخت كوشيده است ايجاد دارالايتام در پاكستان و پرداخت هزينه های دانشجوئی در دانشكده سواز لندن و پزشكی درلندن و بوسنيا ،ايجاد مركز فرهنگی به نام خانه فرهنگ و هنردر لندن و تامين بودجه برای دانشجويان رتبه اول در مقطع فوق ليسانس و دكتری در دانشگاه هاروارد. جميل خرازی در سال ٢٠٠۵ به مقام ليدی در انگلستان نائل آمد. ليدی جميل در سال ٢٠٠۶ ميلادی بنياد توس، را جهت حفظ ميراث های فرهنگی ايران در انگلستان به ثبت رسانيد. بنياد توس با اجرای برنامه هايی به درك هرچه بيشتر فرهنگ ايران مبادرت كرده است و نخستين برنامه برگزاری شبی در بزرگداشت بانوی نويسنده ، شاعره لعبت والا بود و با حضور سيمين بهبهانی و شاعران ، نويسندگان و اهل قلم در لندن برگزار شد. بنياد،گذری اجمالی در تاريخ و سرنوشت ترانه در ١٠٠ سال اخير داشت و همچنين به بررسی تاريخ ٣٠٠٠ سال رقص در ايران پرداخت.

چگونگی پيدايش برنامه راديوئی گلهای جاودان در شب بزرگداشت زنده ياد داود پيرنيا برنامه ای پر تماشاچی در سالن دانشگاه لندن برگزار شد. برنامه گل ها به مدت ١١ سال از راديو ايران پخش می شد و در شب بزرگداشت داود پيرنيا وگل های جاويدان، برنامه با سخنان داريوش پيرنيا پزوهشگر گشايش يافت و در آن برنامه منتخب زيباترين اشعار شعرای ايرانی به زبان فارسی و انگليسی اجرا شد. تاريخ پيدايش اپرا وباله در ايران و تاثير پذيری آهنگسازان ايرانی از موسيقی غرب در شب بزرگداشت حسين دهلوی و اولين باغچه بان با حضور هنرمندان انجام شد. بنياد توس در برنامه ديگری گشت و گذاری به مناطق بومی، موسيقی و رقص های نقاط عشاير داشت كه در شب تقدير از مقام رابرت دووارن رئيس سازمان فولكلور ايران برگزار شد و فرزانه كابلی استاد رقص های بومی در آن حضور پيدا كرد. بنياد توس،گذری نيز درتاريخ تصوف وعرفان داشت و شبی يادواره ای از بزرگان عرفان ايرانی جون مولانا و شمس تبريزی برگزار كرد. در تازه ترين برنامه بنياد توس جاده ابريشم و تاثير پذيری فرهنگ های گوناگون بر اثر وجود اين جاده در بيش از هزار سال در جهان بود و شب به مقام شاعر ،عارف و نويسنده اميرخسرو )دهلوی( تقديم شد اين برنامه سه اجرا در لندن و يک اجرا در آمريكا داشت و در اين برنامه كه تلفيقی از نمايش رقص و موسيقی بود تماشاچيان از دوازده كشور در مسير جاده ابريشم حركت كرده و شاهد رقص ها ، موسيقی و تاريخ آن ممالک بودند. در ماه اكتبر ٢٠١۵ برنامه ”ترنم يادها وخاطره ها در غربت ” مجموعه ای از موسيقی و آثار هنرمندان ايرانی و يا غير ايرانی كه به ايران دعوت شدند و اشعار آن ها خاطره انگيز ترين دوران طلائی موسيقی ايران دوباره زنده شده و به اجرا درآمد.

In today’s turbulent world, it is most important to continue the message of Rosie the Riveter on a global scale. 75 years ago in United States women alongside men worked in factories and shipyards during World War II, many of whom produced munitions and war supplies. These women sometimes took entirely new jobs replacing the male workers who were in the military.

It is important to bring together and unite  female strong figures in order to defend a common goal of “equality” which would ultimately bring peace and understanding to replace tolerance and war.  Organization such as UNWomen, Aspire, Nobel Women’s Initiative – founded by women Nobel Peace Prize winners, Council of Women World Leaders  and many more continue to empowering Women Leaders to Make A Difference in Life, Work and World.
For many decades women such as Lady Jamileh Kharrazi have vigorously worked to empower women through education and defend human rights. In 2013, Her Majesty Queen Elizabeth II with a stroke of her pen is giving royal support to equal rights. The charter declared the core values for the 54 member states, most of which were once under British rule. The section on gender states: “We recognise that gender equality and women’s empowerment are essential components of human development and basic human rights.” This has been a goal of many women including Lady Jamileh Kharrazi.

Advertisements

Advertisements