جمیله خرازی

حافظ

همچنانکه میدانیم و در تاریخ به ما نشان داده یزید بن معاویه موجب شهادت امام حسین گردید و او سمبلی است برای شراب خواری و باده گساری شاید حافظ در زمان خود این مکتب را نیکو میدانست و بدین لحاظ دیوان شعر خود را با این بیت آغاز کرد که پایه گذار مکتب لذت بردن از دنیا باشد چه او معاد را قبول داشت و نه نبوت را و در دیوان اشعارش می گوید:

مرا در منزل جانان چه جای عشق چون هردم

جرس فریاد میدارد که بر بندید محمل ها

مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s