جمیله خرازی

فردوسی

فردوسی از کسانی است که در دوران هزاره اول ادبیات فارسی را خوب میداند و شعر خود را به زبان فارسی اصیل می سراید در دوران سامانیان میزیسته و از همان سی سالگی به سرودن شعر مشغول میگردد داستان های بیژن و منیژه، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار و داستان اکوان دیو و داستان سیاوش از جمله داستانهای دیوان حماسی اوست.

او در اشعارش میگوید:

سرآمد کنون قصه یزدگرد          به ماه سپندارمذ روز ارد

ز هجرت سه صدسال و هشتاد و چهار          به نام جهان داور کردگار

مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s