Jamileh Kharrazi

زنان کارآفرین پناهنده با موانع خاصی روبه رو هستند

Saving children in Uganda

Advertisements

مواردی که ذکر گردید از جمله مزایای پرورش کارآفرینی بانوان برای پناهندگان هستند. با این حال این بانوان اغلب با موانع مهمی روبه رو می‌شوند. فیلم مستند سوفرا از مجله نیویرک تایمز به تازگی به مرور همین مسائل پرداخته است. این فیلم داستان یک زن کارآفرین پناهنده در لبنان را نشان می دهد که می کوشد تا زنان و اقتصاد محلی خود را تقویت کند. علیرغم تعصبات و لحظات سخت، وی تلاش می کند و در نهایت موفق می‌شود. این داستان فقط یکی از این زنان است. با این حال بیننده گوشه‌ای از موانعی را می‌بیند که یک کارآفرین زن و پناهنده با آنها مواجه است.

. مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Advertisements