Film · Women · women rights · جمیله خرازی

فیلم و رسانه می توانند از برابری جنسیتی حمایت کنند

عدم تساوی جنسی در فیلم های مهم، حقیقتی است ناخوشایند. در فیلم و رسانه نیز مانند بیشتر بخش های اقتصادی، زنان را دست کم می‌گیرند. با این حال نحوه رفتار با زنان در فیلم ها و تلویزیون، نمونه ای از رفتاری است که در سراسر دنیا با زنان و دختران می کنند. بدین ترتیب فیلم ها و رسانه می‌توانند نقش مهمی در تقویت زنان ایفا کنند. ولی ابتدا باید به نابرابری جنسیتی که خود رسانه به آن دچار است، بپردازند

 . مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s