Jamileh Kharrazi

فیلم و رسانه می توانند از برابری جنسیتی حمایت کنند

برابری جنسیتی, تاثیر نابرابری جنسیتی در فیلم و رسانه, جمیله خرازی

Advertisements

عدم تساوی جنسی در فیلم های مهم، حقیقتی است ناخوشایند. در فیلم و رسانه نیز مانند بیشتر بخش های اقتصادی، زنان را دست کم می‌گیرند. با این حال نحوه رفتار با زنان در فیلم ها و تلویزیون، نمونه ای از رفتاری است که در سراسر دنیا با زنان و دختران می کنند. بدین ترتیب فیلم ها و رسانه می‌توانند نقش مهمی در تقویت زنان ایفا کنند. ولی ابتدا باید به نابرابری جنسیتی که خود رسانه به آن دچار است، بپردازند

 . مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Advertisements