Jamileh Kharrazi

خیام فیلسوف و ریاضی دان

Advertisements

او تقویم زمان بندی را درست کرد که بالاتر از تقویم میلادی محسوب میشود. و مطالعات و پژوهشهای او در مورد معادلات درجه سوم و اصل پنجم اقلیدس به او اعتبار بسیار در سطح جهان داده است او در نیشابور به دنیا آمد و فلسفه را از زبان یونانی یاد گرفت و کتبی دراین باب نوشت.

. مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Advertisements