education · Women · women rights · جمیله خرازی

در تخصص های پزشکی اختلاف دستمزد بین دو جنس بسیار است.

در تخصص های پزشکی بین دو جنس زن و مرد تفاوت دستمزد بسیار زیادی وجود دارد. به عنوان مثال درآمد پزشکان عمومی  مرد حدود 15% بیش از پزشکان عمومی زن است. این اختلاف دستمزد در مورد پزشکان متخصص بیشتر است. به گزارش سی بی اس، درآمد زنان متخصص 31 درصد کمتر از همتایان مرد آنهاست. تقریبا 65% از پزشکان را مردان تشکیل می دهند و 35% را زنان. به باور برخی کارشناسان، این اختلاف دستمزد باعث می شود که زنان کمتری تمایل به داشتن مشاغل پزشکی داشته باشند.

حذف این تبعیض مالی بین پزشکان زن و مرد حیاتی است. وقتی زنان نسبت به همتایان مذکر خود درآمد کمتری داشته باشند، از پیوستن به حوزه های تخصصی دلسرد خواهند شد. برای جذب بیشتر زنان به حوزه ی پزشکی، باید پرداخت یکسان را محقق نمود.

. مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s