Jamileh Kharrazi

در تخصص های پزشکی اختلاف دستمزد بین دو جنس بسیار است.

Advertisements

در تخصص های پزشکی بین دو جنس زن و مرد تفاوت دستمزد بسیار زیادی وجود دارد. به عنوان مثال درآمد پزشکان عمومی  مرد حدود 15% بیش از پزشکان عمومی زن است. این اختلاف دستمزد در مورد پزشکان متخصص بیشتر است. به گزارش سی بی اس، درآمد زنان متخصص 31 درصد کمتر از همتایان مرد آنهاست. تقریبا 65% از پزشکان را مردان تشکیل می دهند و 35% را زنان. به باور برخی کارشناسان، این اختلاف دستمزد باعث می شود که زنان کمتری تمایل به داشتن مشاغل پزشکی داشته باشند.

حذف این تبعیض مالی بین پزشکان زن و مرد حیاتی است. وقتی زنان نسبت به همتایان مذکر خود درآمد کمتری داشته باشند، از پیوستن به حوزه های تخصصی دلسرد خواهند شد. برای جذب بیشتر زنان به حوزه ی پزشکی، باید پرداخت یکسان را محقق نمود.

. مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی.

Advertisements

Advertisements