Jamileh Kharrazi

الزامات نوع پوشش پس از انقلاب در ایران

Advertisements

همه ی زنان در ایران از جمله گردشگران خارجی،می بایست از نوع پوشش اسلامی پیروی کنند. یعنی باید پوشش ساده ای داشته باشند و سر خود را بپوشانند. معمولا زنان با چادر، از این قانون پیروی می کنند. البته می توانند روسری و لباس آستین بلند وشلوار نیز بپوشند.

. مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی.

Advertisements

Advertisements