Saudi Arabia · Women · women rights · جمیله خرازی

زنان سعودی در مرکز تغییرات سیاسی نظام پادشاهی

درعربستان سعودی هم چون بسیاری ازکشورهای دیگر، سیاست و فرهنگ درهم آمیخته اند تا اصول و مقررات خاصی را برای رفتار و کردار جامعه تعیین کنند. زنان سعودی بطور سنتی قادرنبوده اند که به شیوه زنان غربی آزادانه دست به مسافرت ویا معاشرت بزنند. این مسئله برخی از غربی ها را متحیر می سازد و بسیاری از آن ها بخشی از سیاست های جنسیتی این نظام پادشاهی را عجیب و غیرعادی می دانند.

    با این وجود،  کشور پادشاهی عربستان سعودی درحال تغییرو تحول است. رهبریت تازه، بویژه ولیعهد  شاهزاده محمد بن سلمان جوان و پرجذبه پیشگام شده تا این تغییرات را بوجود بیاورد. شاه سلمان پادشاه عربستان هم که بتازگی تاجگذاری کرده درکنار پسرش به سختی می کوشد تا این کشور را از طریق تغییرات و اصلاحات اساسی ، مدرن و امروزی کند. این اصلاحات به سادگی با عنوان “تصویر” یا”ویژن 2030″ شناخته می شود.

    زنان سعودی در مرکز توجه برنامه های “ویژن 2030” قرار دارند. برای مثال، شاه سلمان بتازگی یک فرمان سلطنتی صادر کرده است که اجازه می دهد زنان سعودی رانندگی کنند. نخستین راننده زن سعودی قرار است درماه ژوئن 2018 به خیابان بیاید. بنا برگزارش نشریه گاردین، زنان سعودی ازاینکه توانسته اند در شمار بخشی از برنامه های مدرنیزه شدن کشور باشند بی نهایت خوشحال و هیجان زده اند. این احساس شعف درمورد زنانی که هوادارمسابقات ورزشی هستند هم صدق می کند

مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s