Jamileh Kharrazi

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست، قرن ها در زمینه های هنری مورد احترام و ستایش بوده اند

Advertisements

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست،  قرن ها در زمینه های هنری مورد احترام و ستایش  بوده اند  

    این هفته بیش از 120 هزار تظاهرکننده در خیابان های شهر نیویورک تجمع کردند. آن ها خواهان حقوق سیاسی، اقتصادی واجتماعی برای زنان بودند. روزنامه نیویورک تایمز درمورد این راهپیمایی های زنان که همزمان با سالگرد مراسم تحلیف دانالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انجام می شد گزارش داده است. درهمین روز تظاهراتی هم  به رهبری زنان برگزارشد.

    تمرکزاین تظاهرکنندگان تنها بر روی چالش هایی که زنان امروز با آن رویاروهستند نبود. بلکه آن ها پیشنهاد ها و راهکارهای احتمالی نیزبرای برطرف ساختن این مشکلات ارائه دادند.  آن ها بطور اخص زنان را برای دستیابی بیشتر به پست های مهم دولتی تشویق وترغیب کردند. این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که زنان درطول تاریخ درصحنه سیاست به اندازه کافی نمایندگی نداشته اند.  دلیل آن هم بیش از هرچیز دیگر، تبعیض های جنسیتی است که به صورتی روشمند و سیستماتیک برآن ها اعمال شده است.

    هنگامی که راهی درمقابل ما بسته می شود، گاه تنها گزینش وانتخاب ما، یافتن راه دیگری است. این همان کاری است که بسیاری از رهبران جنبش های زنان درطول سال ها انجام داده اند. برای مثال، زنان در صحنه هنرها  درسراسر جهان توانسته اند ازلحاظ حقوق برابر با مردان تاریخ ساز شوند.

مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Advertisements