Jamileh Kharrazi

بازداشت زنان بخاطرتظاهرات علیه حجاب اجباری

Advertisements

ایران بتازگی اعلام کرد که از بازداشت کسانی که ارزش های اسلامی را زیرپا می گذارند خودداری خواهد کرد. بنا بر اظهارات رئیس پلیس تهران، رژیم درنظرداشت تا دراین مورد سختگیری نکند. درعوض، قرار بود تا از طریق روش های آموزشی نظم اجتماعی برقرارشود.

این اعلامیه در اوج تظاهرات علیه قوانین سخت پوشش اسلامی منتشر شد. پس از گذشت چند دهه  از لزوم رعایت این قوانین دشوار، زنان برروی شبکه های اجتماعی زبان به اعتراض گشودند و بعد هم  به خیابان ها آمدند.  هنگامی که این تظاهرات جدی شد، افراد پلیس ایران وارد معرکه شدند.  تا امروز، حداقل ۲۹ زن بخاطر تظاهرات علیه حجاب اجباری دستگیر و بازداشت شده اند

باقی مانده مطلب درتارنما بانو جمیله خرازی

Advertisements

Advertisements