Art and Culture · education · india · Women · جمیله خرازی

فولان دوی که بود؟

فولان در خانواده ای فقیر در هندوستان به دنیا آمد. او نیز مانند بسیاری از دیگر زنانی که در چنین شرایط ناخوشایندی به سر می برند، مدام در معرض خشونت قرار داشت. با این وجود و علی رغم این آشفتگی، فولان نخواست در سایه باقی بماند بلکه اوضاع را برای سوء استفاده گران نامناسب ساخت. فولان برای طغیانی که به راه انداخت به عنوان قهرمان مردمی مورد تقدیر قرار گرفت و با رای مردم برای پارلمان هند برگزیده شدJamileh Kharrazi Phoolan Devi Movie

با این حال حرفه ی سیاسی فولان بسیار کوتاه بود و در سال ۲۰۰۱  به قتل رسید. به گزارش گاردین ده سال طول کشید تا قاتل وی به دادگاه کشیده شود.

زندگی فولان دوی سرشار از جرم و خشونت و البته صلح و منافع مردمی بود. بدین ترتیب وی پارادوکسی است که ارزش شناخت را دارد. در هرحال قصه ی فولان در روزگاری با اطلاعات و ارتباطات محدود اتفاق افتاد. وی دختری فقیر بود که به خانواده ای از طبقه ی اجتماعی پایین در هند تعلق داشت. سوال ارزشمندی که مطرح می شود این است که چه چیزی فولان را بر آن داشت تا علیه کسانی که وی را مورد آزار و ظلم قرار داده بودند، شورش کند

www.jamilehkharrazi.co.uk/blog/2018/06/جمیله-خرازی-و-فولان-دوی/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s