Art and Culture · جمیله خرازی

معماری از تفاوت های متقابل فرهنگی می کاهد

فرهنگ ها معمولا با تقسیم بندی های کلی دسته بندی می شوند مثلا “شرقی” و “غربی”، “قدیمی” و “مدرن”. ولی در بحث از هنر و معماری این کلیت ها از بین می روند

Advertisements