Art and Culture · جمیله خرازی

معماری از تفاوت های متقابل فرهنگی می کاهد

فرهنگ ها معمولا با تقسیم بندی های کلی دسته بندی می شوند مثلا “شرقی” و “غربی”، “قدیمی” و “مدرن”. ولی در بحث از هنر و معماری این کلیت ها از بین می روند

Advertisements
Art and Culture · جمیله خرازی

خیام فیلسوف و ریاضی دان

او تقویم زمان بندی را درست کرد که بالاتر از تقویم میلادی محسوب میشود. و مطالعات و پژوهشهای او در مورد معادلات درجه سوم و اصل پنجم اقلیدس به او اعتبار بسیار در سطح جهان داده است او در نیشابور به دنیا آمد و فلسفه را از زبان یونانی یاد گرفت و کتبی دراین باب…… Continue reading خیام فیلسوف و ریاضی دان

Art and Culture · جمیله خرازی

نادر نادرپور

در قبل از انقلاب اشعارش بوی سیاسی نمی داد. ولی بعدها که روحیه اش عوض شد اندیشه وی سیاسی مجوز گرفت. این بودکه او را شاعری سیاست گریز در ایران می شناختند ولی در امریکا و بعد از خروجش از ایران اندیشه ای سیاسی را دنبال میکرد. گر آخرین فریب تو ، ای زندگی ،…… Continue reading نادر نادرپور

Art and Culture · جمیله خرازی

حکایت شیخ صنعان

حکایتی شیرین در کتاب منطق الطیر عطار به چشم می خورد که درمیان تمام حکایت طولانی تر است و شاید شیرین ترین آنها باشد. داستان شیخ صنعان و عاشق شدن او بر دختر ترسا که مضمون آن پیرمردی سالک راه طریقت که همه عمر را در سلوک و زهد و تقوی به سر برده بود عاشق دختر مسیحی زیباروئی میشود و براین عشق چنان شوریدگی به او دست میدهد که از همه مسیرهایی که رفته بود به یکباره تغییر جهت میدهد و راه جدیدی در پیش می گیرد