Art and Culture · جمیله خرازی

نادر نادرپور

در قبل از انقلاب اشعارش بوی سیاسی نمی داد. ولی بعدها که روحیه اش عوض شد اندیشه وی سیاسی مجوز گرفت. این بودکه او را شاعری سیاست گریز در ایران می شناختند ولی در امریکا و بعد از خروجش از ایران اندیشه ای سیاسی را دنبال میکرد. گر آخرین فریب تو ، ای زندگی ،…… Continue reading نادر نادرپور

Art and Culture · جمیله خرازی

حکایت شیخ صنعان

حکایتی شیرین در کتاب منطق الطیر عطار به چشم می خورد که درمیان تمام حکایت طولانی تر است و شاید شیرین ترین آنها باشد. داستان شیخ صنعان و عاشق شدن او بر دختر ترسا که مضمون آن پیرمردی سالک راه طریقت که همه عمر را در سلوک و زهد و تقوی به سر برده بود عاشق دختر مسیحی زیباروئی میشود و براین عشق چنان شوریدگی به او دست میدهد که از همه مسیرهایی که رفته بود به یکباره تغییر جهت میدهد و راه جدیدی در پیش می گیرد