Women · women rights

بازداشت زنان بخاطرتظاهرات علیه حجاب اجباری

ایران بتازگی اعلام کرد که از بازداشت کسانی که ارزش های اسلامی را زیرپا می گذارند خودداری خواهد کرد. بنا بر اظهارات رئیس پلیس تهران، رژیم درنظرداشت تا دراین مورد سختگیری نکند.

Advertisements
Art and Culture · Women · women rights · جمیله خرازی

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست، قرن ها در زمینه های هنری مورد احترام و ستایش بوده اند

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست، قرن ها در زمینه های هنری مورد احترام و ستایش بوده اند