Art and Culture · Women · جمیله خرازی

ایران برای نخستین بار موزه ای را درتقدیر از یک هنرمند زن افتتاح می کند

ایران برای نخستین بار موزه ای را درتقدیر از یک هنرمند زن افتتاح می کند

Advertisements
Art and Culture · Women · women rights · جمیله خرازی

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست، قرن ها در زمینه های هنری مورد احترام و ستایش بوده اند

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست، قرن ها در زمینه های هنری مورد احترام و ستایش بوده اند

Film · Women · women rights · جمیله خرازی

شرکت کنندگان گلدن گلوب لباس مشکی پوشیدند تا نسبت به خشونت و آزار زنان اعتراض کنند

شرکت کنندگان گلدن گلوب لباس مشکی پوشیدند تا نسبت به خشونت و آزار زنان اعتراض کنند