Women · women rights · جمیله خرازی

In Stunning Policy Reversal, Iran Arrests Women for Hijab Protests

In Stunning Policy Reversal, Iran Arrests Women for Hijab Protests

Advertisements
Art and Culture · Women · جمیله خرازی

ایران برای نخستین بار موزه ای را درتقدیر از یک هنرمند زن افتتاح می کند

ایران برای نخستین بار موزه ای را درتقدیر از یک هنرمند زن افتتاح می کند

Art and Culture · Women · women rights · جمیله خرازی

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست، قرن ها در زمینه های هنری مورد احترام و ستایش بوده اند

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست، قرن ها در زمینه های هنری مورد احترام و ستایش بوده اند