healthcare · جمیله خرازی

ضیافت برای افزایش حمایت ازمراقبت های پزشکی از فرانسه زبانان بریتانیا

ضیافت برای افزایش حمایت ازمراقبت های پزشکی از فرانسه زبانان بریتانیا

Advertisements
Art and Culture · Women · جمیله خرازی

ایران برای نخستین بار موزه ای را درتقدیر از یک هنرمند زن افتتاح می کند

ایران برای نخستین بار موزه ای را درتقدیر از یک هنرمند زن افتتاح می کند

Art and Culture · Women · women rights · جمیله خرازی

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست، قرن ها در زمینه های هنری مورد احترام و ستایش بوده اند

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست، قرن ها در زمینه های هنری مورد احترام و ستایش بوده اند