Women · women rights · جمیله خرازی

بهارعربی در تونس زبانه می کشد، نطفه تغییرات جوانه می زند

    در اکتبرسال 2011، تونس نخستین انتخابات آزاد و دمکراتیک خود را برگزار کرد. با این وجود، این  تغییرات بدون جنگیدن اتفاق نیافتاد. بعد از چندین دهه دشواری های اقتصادی و ظلم و وستم، مردم تونس دست به انقلاب زدند. صدها نفر درجریان شورش ها کشته شدند. اما، بعد ازیک آرامش نسبی، رهبراصولگرایی که در…… Continue reading بهارعربی در تونس زبانه می کشد، نطفه تغییرات جوانه می زند