Film · Women · women rights · جمیله خرازی

فیلم و رسانه می توانند از برابری جنسیتی حمایت کنند

عدم تساوی جنسی در فیلم های مهم، حقیقتی است ناخوشایند

Advertisements