Women · women rights

بازداشت زنان بخاطرتظاهرات علیه حجاب اجباری

ایران بتازگی اعلام کرد که از بازداشت کسانی که ارزش های اسلامی را زیرپا می گذارند خودداری خواهد کرد. بنا بر اظهارات رئیس پلیس تهران، رژیم درنظرداشت تا دراین مورد سختگیری نکند.

Advertisements