Art and Culture · Women · women rights · جمیله خرازی

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست، قرن ها در زمینه های هنری مورد احترام و ستایش بوده اند

زنان علیرغم کم نمایی درازمدت در صحنه سیاست، قرن ها در زمینه های هنری مورد احترام و ستایش بوده اند

Advertisements
Art and Culture · education · Film · Women

لیدی جمیله خرازی در مسیر خدمات انسانی، در کنار سران، رهبران و چهره های نامدار جهانی حرکت می کند

لیدی جمیله خرازی در مسیر خدمات انسانی، در کنار سران، رهبران و چهره های نامدار جهانی حرکت می کند